ตะไบกลม (Single-cut Round BasTard Files )

รายละเอียด