ชนิดปลายเรียบ (SLOTTED SCREEN PLAIN END )

คำอธิบาย