สามทางปาก ระฆังจานกลางเหล็กหล่อ

คำอธิบาย

สามทางปาก ระฆังจานกลางเหล็กหล่อ