เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ไม่มีฮีตเตอร์)

รายละเอียด

เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ไม่มีฮีตเตอร์)