เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ฮีตเตอร์)

คำอธิบาย

เกจ์วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (ฮีตเตอร์)