เปลี่ยน / คืนสินค้า (Returns & Refunds)

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า (Returns & Refunds)

 1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณี ลงบนบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งกลับมาหาเรา

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน สินค้า

 1. ทางร้านจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
 2. ทางร้านจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้าเวปไซด์
 3. ทางร้านจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 4. ลูกค้าผู้ที่ทำการคืนสินค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. การรับเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขาย และ ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืน/เปลี่ยน สินค้า จากเวปไซด์ของบริษัทและกรอกข้อความให้ครบถ้วน) แล้วส่งคืนมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง
 6. สภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมจำหน่ายได้
 7. สินค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ มอเตอร์ สินค้าแบ่งขาย สินค้าสั่งพิเศษไม่รับเปลี่ยน/คืน
 8. สินค้าประเภท Power Tools รับซ่อม แต่ไม่รับ เปลี่ยน/คืน
 9. หลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้าคืนมา ทางบริษัท บริษัทจะทำการตรวจสภาพสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสภาพสินค้าแล้วเสร็จ บริษัทจะทำการคืนเงินโดยโอนผ่านธนาคารของลูกค้า (ชื่อบัญชีผู้รับคืนต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)
 10. กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัท บริษัทจะทำการเปลี่ยนคืนให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว
 11. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าเดิมเท่านั้น
 12. ในกรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าสินค้าเดิมลูกค้าต้องชำระในส่วนที่เพิ่ม

 

สิ่งที่ต้องใช้ในการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน
 2. กล่องบรรจุสินค้า
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขาย
 4. แบบฟอร์มขอคืน/เปลี่ยน สินค้า (ดาวน์โหลดจากเวปไซด์บริษัท)

หมายเหตุ กรณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

 1. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณี ลงบนบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งกลับมาหาเรา

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืน สินค้า

 1. ทางร้านจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
 2. ทางร้านจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้าเวปไซด์
 3. ทางร้านจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 4. ลูกค้าผู้ที่ทำการคืนสินค้าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. การรับเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขาย และ ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืน/เปลี่ยน สินค้า จากเวปไซด์ของบริษัทและกรอกข้อความให้ครบถ้วน) แล้วส่งคืนมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง
 6. สภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมจำหน่ายได้
 7. สินค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ มอเตอร์ สินค้าแบ่งขาย สินค้าสั่งพิเศษไม่รับเปลี่ยน/คืน
 8. สินค้าประเภท Power Tools รับซ่อม แต่ไม่รับ เปลี่ยน/คืน
 9. หลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้าคืนมา ทางบริษัท บริษัทจะทำการตรวจสภาพสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสภาพสินค้าแล้วเสร็จ บริษัทจะทำการคืนเงินโดยโอนผ่านธนาคารของลูกค้า (ชื่อบัญชีผู้รับคืนต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)
 10. กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า เนื่องจากความผิดพลาดของทางบริษัท บริษัทจะทำการเปลี่ยนคืนให้ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว
 11. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าเดิมเท่านั้น
 12. ในกรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าสินค้าเดิมลูกค้าต้องชำระในส่วนที่เพิ่ม

 

สิ่งที่ต้องใช้ในการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน
 2. กล่องบรรจุสินค้า
 3. ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารซื้อขาย
 4. แบบฟอร์มขอคืน/เปลี่ยน สินค้า (ดาวน์โหลดจากเวปไซด์บริษัท)

หมายเหตุ กรณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนสินค้า