บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกรายการได้รับคัดเลือกเข้าเป็นร้านค้า มอก จำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้างและสินค้าโรงงานคุณภาพผู้บริโภคมั่นใจได้ค่ะ ผู้บริหารบริษัทรับมอบตราสัญลักษณ์ จากท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561