บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด โดยนาย ศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคมด้วยการ ร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4,000,000 บาท