บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด ได้ร่วมงานบุญมหากุศลกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ บ้านหนองกอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีคุณศิริ แก่นศักดิ์ศิริ บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เป็นประธาน พร้อมสมาชิกชมรมตระกูลลี้ จังหวัดขอนแก่น